0515 - 44 44 55 (ma t/m vr 19.00 - 21.00 u)

Voedselbanken buiten regio


Bent u woonachtig buiten het verzorgingsgebied van de voedselbank Sneek, neem dan contact op met een van onze collega voedselbanken bij u in de buurt.

Voedselbank Bolsward
De Marne 34H
8701 PT  Bolsward
M: 06-12372973
E: info@voedselbankbolsward.nl
I: www.voedselbankbolsward.nl

Verzorgingsgebied: Allingawier, Arum, Baard, Baijum, Beers, Bolsward, Bozum, Breezanddijk, Britswerd, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Edens, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hennaard, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hijlaard, Huins, Idsegahuizum, Itens, Jellum, Jorwerd, Kimswerd, Kornwerderzand, Kubaard, Lions, Lollum, Longerhouw, Lutkewierum, Makkum, Mantgum, Oosterend, Oosterlittens, Oosterwierum, Parrega, Piaam, Pingjum, Rien, Roodhuis, Schettens, Schraard, Spannum, Tjerkwerd, Waaxens, Weidum, Welsrijp, Wieuwerd, Winsum, Witmarsum, Wommels, Wons en Zurich

Voedselbank “de helpende hand”
Koningsweg 5-A
8861 KN Harlingen

Harlingen
M: 06-38615658 of 06-38615897
Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt
M: 06-20190121 of 06-10389396
E: helpendehandharlingen@hotmail.com
I: www.voedselbankdehelpendehand.nl

Verzorgingsgebied: Franekeradeel, Harlingen, het Bildt en Menameradiel

Voedselbank Zuidwest-Friesland
Herman Gorterstraat 5
8561 BR Balk
M: 06-57703854
E: voedselbankzwf@gmail.com
I: www.voedselbankzwf.nl

Verzorgingsgebied: Bakhuizen, Balk, Hemelum, Hindeloopen, Koudum, Nijemirdum, Oudemirdum, Rijs, Sloten, Sondel, Stavoren, Warns en Workum

Voedselbank Leeuwarden
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden
T: 058-2553994
E: info@voedselbankleeuwarden.nl
I: www.voedselbankleeuwarden.nl

Verzorgingsgebied: regio Leeuwarden en Grou (voormalige gemeente Boarnsterhim)

Voedselbank Lemsterland
Meerkoet 8
8532 BD Lemmer
M: 06-20750202
E: info@voedselbanklemsterland.nl
I: www.voedselbanklemsterland.nl

Verzorgingsgebied: regio Lemmer

Voedselbank Joure
Voedselbank de Utjouwer
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
Brugstraat 1
8501 EV Joure
M: 06-15909582
E: voedselbankskarsterlan@gmail.com
I: Solidair Skarsterlan

Verzorgingsgebied: regio Joure


Heeft u vragen of opmerkingen? Klik dan hier voor de contactpagina.